Занаятчийското обучение като втори шанс – Chance it !

Pano-v2kor*Занаятчийското обучение като втори шанс – CHANCE IT!”

Финансира се в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Logo

www.ngogrants.bg

www.eeagrants.org

 

Проектът има за цел да създаде концептуални, методически и планови условия за въвеждане на занаятчийското обучение като „втори шанс” за професионална квалификация и реинтеграция на млади хора в неравностойно социално положение и/или отпаднали от образователната система.

Проектът създава предпоставки да се изгради обществен консенсус относно възможности за преодоляване на основните причини за младежката безработица – липсата на професионален и/или трудов опит, липсата на ключови умения и трудови навици, преждевременно напускане на училище, както и загубата на трудова мотивация поради продължителен престой без работа. Голям брой представители на гражданското общество се обединяват, за да насочат вниманието на политици, законодатели и обществеността като цяло към потенциала на занаятчийското обучение като част от системата за учене през целия живот и ключ към осигуряване на социална интеграция и равни възможности. Методическото ръководство за пилотно въвеждане на дуалната система на занаятчийско обучение в региона, което ще се създаде в резултат от проучвания, анализи и консултативен процес, ще предложи иновативен компенсаторен механизъм и възможност за подобряване благосъстоянието на социално уязвими групи от населението. Документът ще включва и препоръки за усъвършенстване и синхронизиране на основни нормативни документи, отнасящи се до проблематиката.

Проектът се изпълнява в емблематичния занаятчийски регион на областите Ловеч и Габрово – общините Троян, Ловеч, Габрово, Трявна.

Основните дейности са насочени към:

  • Форум процес – широк обществен дискусионен процес с участието на всички заинтересовани страни, чието провеждане е свързано с осъзнатата необходимост от привличане на обществена подкрепа за каузата
  • Проучване, анализ и адаптиране на съществуващи практики в Норвегия, страни от и извън Европейския съюз за реинтеграция на млади хора, отпаднали от образователната система
  • Идентифициране и оценка на нуждите на целевите групи
  • Създаване на Методическо ръководство за пилотно въвеждане на занаятчийското обучение в региона
  • Изграждане на мрежа от коалиционни партньори
  • Активна информационна и застъпническа кампания.

 

Сред множеството очаквани резултати се открояват:

  • Повишаване приноса на гражданското общество във формулиране на политики и процеси на вземане на решения, касаещи непрекъснато растящата младежка безработица
  • Подобряване капацитета на гражданите и институциите за съвместни консултативни процеси, изработване на общи позиции, съгласуване на политики
  • Създаване на платформа за споделяне на добри практики, опит и препоръки, чрез партньорството с Норвежка организация и откриване на нови възможности за разширяване на коалиционната мрежа
  • Изработване от експерти и обществено съгласуване на документ (Методическо ръководство) и представяне пред заинтересовани институции и политици за предприемане на отговорни действия.

 

Целеви групи: Вземащите решения; Служители в публичната администрация на заинтересовани институции; Организации от социалната и образователна сфера; Младежи в неравностойно социално положение; Занаятчийски предприятия.

 

Партньори:

EUROMASC – European Masters of Skilled Crafts, Норвегия

Регионална Занаятчийска камара – Ловеч

Национална Гимназия за Приложни Изкуства „Тревненска школа“

 
 
 
Национален Форум април 2016

Фокус групи 2016

Работни срещи на Експертната група

Кръгла маса София 2015

Учебна визита Норвегия 2015

Фокус групи 2015

Comments are closed